IMB20 TMB
Hackató de TMB

Bases legals

PRIMERA.- Transports Metropolitans de Barcelona (TMB a la resta del document) organitza l’esdeveniment Idees que Mouen Barcelona 2020 (IMB20 a la resta del document): la Hackató de TMB. IMB20 és un esdeveniment gratuït, obert a diferents públics (estudiants, creatius, professionals, assalariats, creadors…).

IMB20 no és un concurs, és l’oportunitat de participar en una experiència basada en una manera d’aprenentatge actiu de coneixement, vinculat a la innovació i la creativitat. Per recompensar el treball i el compromís dels participants, es distribueixen obsequis als participants. Els obsequis distribuïts seran recompenses, però no són una motivació per a participar.

SEGONA.- Per a participar a IMB20 serà necessari inscriure's durant el període habilitat a aquest efecte, des de la publicació d'aquestes bases fins al dia 30 de Setembre a les 23:59 hores.

La inscripció es realitzarà en la pàgina web imb.tmb.cat que compta amb un espai denominat “Inscriu-t’hi”, on han d'indicar-se el nom, cognoms, telèfon i adreça de contacte i motivacions dels participants interessats a inscriure's en IMB20, així com l’enllaç al seu perfil LinkedIn.

Els participants hauran de conformar grups (mínim 3 membres i màxim 4 membres) per a poder participar en l’esdeveniment. La inscripció dels participants haurà de ser a títol individual, havent de ser majors de 18 anys a la data d'inscripció, tot indicant el pseudònim del grup al qual pertanyen.

TERCERA.- El nombre màxim de participants en IMB20 serà de fins a 80, els quals es distribuiran en equips d’entre 3-4 participants.

En cas que el nombre de sol·licituds excedeixi del màxim de participants, es farà una selecció on es tindrà en compte tant l’ordre d’inscripció com el perfil dels interessats i la seva motivació per participar.

QUARTA.- Els candidats inscrits seleccionats seran informats de la seva condició de participant a partir del dia 2 d’octubre, mitjançant correu electrònic a l'adreça que hagin emprat per a registrar-se en IMB20. Els candidats seleccionats tindran un termini de 48 h, per a confirmar la seva participació en IMB20 responent al correu electrònic que els indica que són seleccionats.

Els participants han de comparèixer de manera virtual el dia i l'hora convocada, seguint les instruccions que rebran a tal efecte.

CINQUENA.- Tota la informació, documentació, programari, material de capacitació i tècniques posats directament o indirectament a la disposició del participant en IMB20 per part de l'organització o altres col·laboradors, serà tractat com a material confidencial, no podent ser posat en coneixement o transmès a un tercer pel participant, ni explotat comercialment per aquest o en el seu nom. Els participants es comprometen a la signatura dels documents que resultin necessaris o oportuns per a garantir-ho.

SISENA.- Els participants en acceptar les presents bases declaren que les idees i els prototips que si escau desenvolupin en el transcurs d’IMB20 són inèdites i producte exclusivament del seu intel·lecte, per la qual cosa les mateixes seran realitzades sense violar o usurpar drets d'autor de tercers, sense que existeixi cap conflicte respecte als drets de propietat intel·lectual i/o industrial (marques, patents, drets d'autor, etc.) sobre la solució.

Els participants es comprometen a mantenir a l'organització indemne per qualsevol eventual reclamació en matèria de propietat intel·lectual sobre l'aplicació presentada, que sorgeixi per part d'un tercer, assumint el participant íntegrament a càrrec seu qualsevol cost que pogués derivar-se a favor d'aquests tercers, incloses les despeses legals de representació.

Els participants acorden la cessió, amb caràcter exclusiu, irrevocable, de manera perpètua i per a tots els països del món, de tots els drets d'explotació sobre l'aplicació i idees desenvolupades en l’esdeveniment, inclosa qualsevol adaptació que pugui realitzar TMB sobre aquestes.

A aquest efecte, els equips queden, així mateix, subjectes a la signatura dels documents a favor de TMB que resultin necessaris o oportuns que garanteixin la cessió efectiva dels drets.

SETENA.- El jurat designat per l’organització triarà els equips guanyadors (primer i segon) dels premis detallats en la clàusula vuitena.

Els projectes i desenvolupaments seran jutjats pels membres del jurat basant-se en els següents criteris:

 • Viabilitat tècnica i econòmica de les solucions i conceptes imaginats
 • Originalitat, creativitat i innovació de solucions i conceptes imaginats
 • Desenvolupament sostenible de les solucions i conceptes imaginats
 • Aportació de valor a l'organització
 • Impacte al ciutadà

A més, l’equip que presenti la idea més votada pel públic, rebran els premis detallats en la clàusula vuitena.

Els guanyadors autoritzen als organitzadors d’IMB20 a publicar el seu nom i cognom, les dades de contacte completes en el context de les accions de comunicació, sense poder reclamar cap dret.

Així mateix, el 30 d’octubre, s'informarà als equips guanyadors sobre el mètode de recollida dels seus premis. El termini màxim d'acceptació del premi i comunicació de les dades que siguin requerits per a la seva recepció, seran 7 dies hàbils des de la comunicació. Una vegada expirat el termini, perdran el dret a reclamar el seu premi.

L'acceptació del premi pels membres dels equips guanyadors comporta l'autorització expressa a TMB per a dur a terme les actuacions necessàries tendents a comprovar el compliment dels requisits de participació.

VUITENA.- El premi (per participant guanyador) consistirà en:

1r i 2n premi:

 • Design Sprint amb TMB: treball conjunt amb personal de TMB per crear un prototip de la idea guanyadora*.
 • Transport públic gratuït (1a corona del sistema tarifari integrat) per una durada de 3 mesos.
 • Llibre Design Sprint de Jake Knapp.

Menció especial (votació del públic):

 • Transport públic gratuït (1a corona del sistema tarifari integrat) per una durada de 3 mesos.
 • Llibre Design Sprint de Jake Knapp.

*El Design Sprint tindrà una durada de 3-5h diàries durant 4-5 dies i es celebrarà entre la segona quinzena de novembre i la primera de desembre en funció de la disponibilitat dels equips guanyadors. L’horari (matí o tarda) serà validat amb els guanyadors.

NOVENA.- Les despeses en què incorreguessin els membres dels equips guanyadors a conseqüència de l'acceptació del premi, tals com desplaçament o dietes, seran a càrrec del guanyador d'aquest. El premi és personal i intransferible per cada membre de l'equip guanyador que hagin participat fins a la finalització de l’esdeveniment.

Els premis objecte de la present IMB20, no podran ser, en cap cas, objecte de canvi, alteració o compensació a petició del premiat.

En qualsevol cas, si concorreguessin causes objectives justificades, TMB es reserva el dret a modificar el premi, per un altre d'igual o superior valor.

Queda prohibida la comercialització o venda del premi.

DESENA.- Els participants amb la seva participació i assistència autoritzen expressament a TMB per a publicitar el seu nom complet així com altres dades facilitades que siguin pertinents per a la difusió de l'esdeveniment.

Igualment autoritzen la inclusió de la seva imatge en suports gràfics (vídeos, fotografies, etc.) així com la seva posterior comunicació amb finalitats informatives i/o publicitàries relacionades amb la difusió del present Hackathon a través de qualsevol mitjà que es consideri oportú, inclòs xarxes socials i perfils en Facebook i Twitter o qualsevol altre mitjà i suport, sense que d'això es derivi cap contraprestació. El termini d'aquesta autorització es considerarà per temps il·limitat.

ONZENA.- TMB es reserva el dret de no prendre en consideració en IMB20 a aquells participants/equips que estiguin fent un mal ús de les eines emprades durant la seva participació en aquesta, que realitzin actes fraudulents, o poc ètics o que perjudiquin altres participants. En cas que TMB detecti qualsevol anomalia o sospiti que s'està interferint en el normal desenvolupament de la IMB20, es reserva el dret de retirar el premi de manera automàtica, a tots aquells participants/equips que s'hagin beneficiat de manera directa o indirecta d'aquesta mena d'actuacions.

DOTZENA.- Així mateix, TMB es reserva el dret de modificar en qualsevol moment des del llançament de la convocatòria de la IMB20, les Bases, fins i tot d'anul·lar-les sempre que hi hagués causa justificada, comprometent-se a comunicar amb suficient antelació les noves Bases, o si escau, l'anul·lació definitiva d’IMB20 pel mateix mitjà pel qual s'han comunicat aquestes Bases.

Ni TMB, ni els seus col·laboradors seran responsables:

 • Pels serveis que terceres empreses hagin de prestar en relació amb la present activitat promocional.
 • Per les incidències derivades en l'execució de la present acció per causes de força major.
 • Per les inscripcions perdudes, danyades, enviades de manera errònia o rebuda amb retard, qualsevol que sigui la causa.
 • Per les fallades o incidències en els sistemes de telecomunicacions, que impedeixin accedir o operar en la pàgina web de l’esdeveniment amb normalitat.
 • Per danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin deure's a la falta temporal de disponibilitat o de continuïtat del funcionament de les xarxes de telecomunicacions.
 • Per la informació incorrecta o imprecisa, inclosa la facilitada pels participants, errors d'impressió o per qualsevol dels programes o equips associats o utilitzats en la promoció.
 • Per les fallades tècniques de qualsevol mena, inclosos, a manera enunciativa i no limitativa, funcionament inadequat, interrupcions, desconnexions en línies telefòniques i maquinari o programari de xarxa.
 • Per la intervenció humana no autoritzada en qualsevol moment al llarg de l’esdeveniment.
 • Per errors tècnics o humans que poguessin donar-se en la gestió de l’esdeveniment o tractament dels participants.
 • Pel robatori, sostracció, pèrdua o danys causats en els instruments, equips i béns personals aportats pels participants.
 • Per qualsevol dany físic del participant que es produeixi durant la celebració de l'esdeveniment o a propòsit d’aquest.
 • Del no gaudir o aprofitament del premi per causa imputable al guanyador.

TRETZENA.- Per conèixer com tractem les dades de caràcter personal, consulta la nostra Política de protecció de dades.

CATORZENA.- La participació en IMB20 suposa l'acceptació de les presents bases, així com, l'acceptació del criteri que estableixi TMB per a resoldre quantes qüestions es derivin d'aquest.

QUINZENA.- Als premis de la present iniciativa els seran aplicable la Llei 35/2006 de 28 de novembre de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i el Reial decret 439/2007, de 30 de març, pel qual s'aprova el Reglament de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques; Llei 13/2011, de 27 de maig, de Regulació del Joc; Reial decret 3059/1966 d'1 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de Taxes Fiscals; i altres disposicions concordants.

Tots els guanyadors de premis estaran obligats a facilitar totes les seves dades fiscals a TMB a l'efecte que aquesta última pugui complir amb totes les obligacions formals derivades d’IMB20. TMB posarà a la disposició del guanyador, dins del termini legalment establert a aquest efecte, els certificats de retencions efectuades.

Cada guanyador serà responsable de complir amb les obligacions fiscals i comptables que comporti l'obtenció del premi a l'efecte de la seva imposició personal.

SETZENA.- Per a la resolució de qualsevol controvèrsia o discrepància que pogués sorgir quant a la interpretació o aplicació de les presents bases, tant TMB, com els participants en la iniciativa, se sotmeten expressament a la jurisdicció i competència dels Jutjats i Tribunals de Barcelona capital, amb renúncia expressa al fur que pogués correspondre'ls. La llei aplicable a la present iniciativa serà l'espanyola.

Aquestes bases seran dipositades davant de Notari.

A Barcelona, a 21 de setembre de 2020.

X